Položky 0
Přihlášení
Loading

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

1. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí pro objednání produktu v internetovém obchodě společnosti Iva Vodáková - Durabo.

Objednáním produktu souhlasí objednatel s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami.

Při objednávce budou požadovány Vaše platné identifikační údaje. Tyto údaje jsou nezbytné pro vystavení daňového dokladu a doručení zboží. Prodávající nenese odpovědnost za problémy vzniklé uvedením nesprávných či neúplných údajů.

Zhotovitel prohlašuje, že veškeré osobní údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb. V žádném případě neposkytujeme tyto údaje třetí straně. Objednatel může písemně zažádat o odstranění údajů z databáze společnosti.

2. POTVRZENÍ OBJEDNÁVKY, PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vaše objednávka produktu, která je zároveň návrhem kupní smlouvy, je stvrzena kliknutím na tlačítko „PLATIT“ a tímto momentem se stává závaznou jak pro objednatele, tak pro firmu Iva Vodáková -  Durabo (dále jen zhotovitel). Zároveň tím potvrzujete souhlas s těmito Všeobecnými obchodními podmínkami zhotovitele.

Výroba produktu započne uhrazením objednávky. Po přijetí úhrady zhotovitelem Vám bude zaslán informační e-mail spolu s fakturou, která slouží jako daňový doklad. Tímto je uzavřena smlouva mezi Vámi a zhotovitelem o výrobě a případně dodání Vašeho produktu, pokud je součástí ceny doprava produktu.

Na základě uzavřené smlouvy vznikají mezi objednatelem a zhotovitelem vzájemná práva a povinnosti.

Platby se provádějí výhradně předem přes zabezpečený systém PayPal, a to buď přímo z účtu PayPal nebo prostřednictvím kreditní karty na účet PayPal.

Veškeré poplatky s tímto spojené nese objednatel.

3. CENY, TERMÍNY VÝROBY, DOPRAVA

Cena produktu je uvedena v internetovém obchodě zhotovitele. Cena je uvedena vždy individuálně pro vybraný produkt. Cena je platná v době objednávky a je konečná. Objednatel má možnost seznámit se s cenou před podáním objednávky.

Cena produktu standardně obsahuje vlastní výrobu produktu, dopravu do požadovaného místa určení a daň ve výši 21 %, která je platná na území České republiky. Pokud jste z destinace mimo EU, nebo z takové, kde není stanovena doprava, doprava není součástí ceny výrobku a je třeba si zboží vyzvednout ve výrobním závodě na adrese: Iva Vodáková – Durabo, Na Stráni 1301, Čelákovice 25088.

V takovém případě Vám dopravu rádi zajistíme, pro dojednání dopravy použijte prosím adresu: support@durabo.cz.

Cena výrobku pro podnikatele z EU, kteří mají platnou registraci k DPH, neobsahuje DPH.

Termíny výroby zahrnují i případné objednání většího množství produktů. Pokud bude Vaše objednávka menší, zkrátí se i výrobní čas.

K výrobnímu času je třeba přidat čas na dopravu zboží do Vaší destinace. O všech etapách výroby a expedice budete průběžně informováni emailem!

Termíny dopravy naleznete na internetových stránkách zhotovitele:  http://bookprinteconomy.cz, pod titulkem „Termíny dopravy“.

3. ZASLÁNÍ A KONTROLA DAT

Zhotovitel vyřizuje veškeré objednávky na základě tiskových dat, která dodá objednatel. Bližší informace o požadovaném formátu a kvalitě dat najdete na internetových stránkách zhotovitele pod titulkem „Kvalita Vašich dat“.

Po přijetí Vašich dat zhotovitelem budete informování e-mailem o jejich kvalitě. V případě nesrovnalostí v datech, obdržíte protokol, který obsahuje přesné vyhodnocení kvality Vašich dat. Na základě protokolu můžete data opravit a opět načíst dle instrukcí zadaných zhotovitelem nebo po vzájemné dohodě Vaše data upraví do vhodného formátu zhotovitel. O přijetí konečné verze dat, která budou použita pro výboru budete opět informováni emailem.

4. VLASTNICTVÍ, AUTORSKÁ PRÁVA

Objednatel prohlašuje, že vlastní veškerá práva k používání, předávání a zveřejňování přenášených dat, zejména pokud jde o textový a obrazový materiál. Objednatel ručí sám za to, že neporuší žádná práva třetích osob, a že obsah jeho tiskovin není v rozporu s platnými právními předpisy EU.

Zhotovitel nebude zpracovávat tiskové zakázky, které porušují platné zákony nebo mohou být stíhány jako správní delikt. Jedná se o zakázky s rasistickým, xenofobním, radikálním, protiústavním obsahem. Dále takové zakázky, které porušují etické nebo morální zásady.

4. PŘEVZETÍ ZBOŽÍ, REKLAMACE

Před převzetím zásilky od dopravce je objednatel povinen neprodleně si zkontrolovat, zda nedošlo k poškození dodávaného zboží při přepravě.  V případě zjištění závady na zasílaném zboží je objednatel povinen sepsat s dopravcem protokol o vadách, případně pořídit fotodokumentaci a neprodleně písemně informovat zhotovitele.

Objednatel je také povinen zkontrolovat si důkladně své zboží a případné závady nebo neshody v množství ohlásit zhotoviteli, písemnou formou nejpozději do sedmi dnů od převzetí zásilky a to emailem: support@durabo.cz nebo na adresu:

Iva Vodáková – Durabo

Na Stráni 1301

250 88 Čelákovice 

 

Nelze uplatnit reklamaci produktu, která je uplatňována na základě výroby z nekorektních dat, zejména dat s nízkým rozlišením na jejichž kvalitu byl zákazník upozorněn a tato data si pro výrobu odsouhlasil. Drobné barevné odchytky nejsou považovány za vadu.

Při oprávněné reklamaci odstraní zhotovitel vadu bezplatnou opravou, případně se dohodne s objednatelem na snížení ceny, nebo náhradní dodávce.

5. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Všeobecné obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách zhotovitele, v den uzavření kupní smlouvy. Momentem uzavření kupní smlouvy objednatel přijímá veškerá ustanovení Všeobecných obchodních podmínek ve znění platném v okamžiku odeslání objednávky včetně ceny objednaného zboží uvedené v objednávce, nebylo-li v daném případě prokazatelně dohodnuto jinak.

Je-li nebo stane-li se některé ustanovení těchto Všeobecných obchodních podmínek nebo některé ustanovení v rámci ostatních ujednání neúčinným, není tím dotčena účinnost všech ostatních ustanovení či ujednání.

Vztahy neupravené Všeobecnými obchodními podmínkami se řídí právním řádem České republiky.

Iva Vodáková – Durabo

Na Stráni 1301

Čelákovice 250 88

Česká republika

IČ 12229385

DIČ CZ6154150376